سوالات متن دروس پیام ھای آسمان سال سوم راھنمایی

درس اول

١.داستان درس عفو وگذشت شمارابه یادکدام یک ازنامھای خداوندمی اندازد؟

٢.عفو وگذشت ازخطای دیگران چه نتایجی به دنبال دارد؟

٣.درچه مواردی نباید ازخطای دیگران گذشت کنیم ؟ ( ٢ مورد)

٤.رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادر ٢موردبایکدیگرمقایسه کنید.

٥.این سخن پیامبراسلام(ص) راکه درموردگذشت است کامل کنید.

ھمواره اھل گذشت باشید،بی تردید عفووگذشت بنده را........................................

٦.درداستان قوم بنی اسرائیل چراخداوندآن جوان گناھکاررابه پیامبرش معرفی نکرد؟

. الف:چون نمی خواست آبرویش راببرد

. ب:چون نمی خواست گناھانش افشاشود

. ج:چون خداوندمی خواست پیامبرش راامتحان کند

د:گزینه  الف و ج

درس دوم

١.ارزشمندترین ھدایای خداوندبرای مومنین که مرتکب برخی گناھان شده اند،چیست؟

٢.جملات صحیح وغلط رامشخص کنید.

الف:خداوندکریم مردم رادقیقامانندیکدیگرنیافریده است. ص        غ

ب:انتظارخداوندازانسانھایکسان است. ص     غ 

ج:ماانسانھافقط به چیزھایی فکرمیکنیم که دیگران دارندومانداریم. ص        غ

٣.طبق فرمایش قرآن کریم،ھرمصیبتی که به شمابرسد،به سبب .....................است.

٤.دو ویژگی که باعث شدگوزن ازدست صیادنجات یابد رابیان کنید.

الف:......................... ب:............................

٥.کدام عبارت درست است؟

. الف:خداوندازھرکس بیش ازتوانایی اش طلب می کند

. ب:خداوندازھیچ کس انتظاری ندارد

. ج:خداوندازھرکس به اندازه توانایی اش طلب می کند

. د:خداوندازھرکس به اندازه خواست خودش طلب می کند

درس سوم

١.بلوغ برای یک نوجوان مسلمان،سرآغازتکالیف شرعی است،یعنی چه؟

٢.وظایف دینی که خداوندبرعھده ماگذاشته نشانه چیست؟

٣.چرااسلام ازمامی خواھدپیش ازرسیدن به سن بلوغ باوظایف دینی خودآشناشویم؟

٤.بلوغ علاوه برتحولات جسمی چه تغییرات وتحولات مھم دیگری رابه ھمراه دارد؟بیان

کنید.

درس چھارم

١.چراھیچ کس نمی توانددرتمام رشته ھای علمی موردنیاززندگی اش به تخصص دست

یابد؟

٢.چھارموردازتکالیف دینی مامسلمانان رانام ببرید.

٣.منظورازعادل بودن بعنوان یکی ازشرایط مرجع تقلید چیست؟

٤.اولین راه برای اطلاع ازاحکام الھی چیست؟

٥.اولین مسئله ای که ھرمکلف بایدآن رادانسته وبه آن عمل کند،چیست؟

٦.ماچگونه می توانیم مرجع تقلیدخودراانتخاب کنیم؟

+ نوشته شده توسط شیرازی در سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 10:53 |